Obchodné podmienky

I. Vymedzenie pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci prevádzkovania internetovej stránky www.elixiry.sk a následného zasielania tovaru kupujúcemu.
 2. Predávajúcim je spoločnosť: Leonessa, s.r.o., so sídlom v Bratislave 821 06, na Nákovnej ulici 19, IČO : 43 871 348, IČ DPH: SK2022498599. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, vložka číslo: 49524/B.

  Kupujúcim je návštevník internetových stránok na adrese www.elixiry.sk, ktorý prostredníctvom e-mailu odoslal riadnu objednávku. Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú na danej stránke.

 3. Všeobecné obchodné podmienky internetových stránok „elixiry.sk” sú platné v znení uvedenom na adrese www.elixiry.sk v čase odoslania objednávky kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi bez výhrad súhlasí.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Objednávka odoslaná kupujúcim je predávajúcim považovaná za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti požadované v rámci objednávkového formulára.
 2. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky telefonicky, príp. e-mailom. V prípade, že kupujúci odmietne objednávku autorizovať, je považovaná za neplatnú.
 3. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru uvedeného v ponuke www.elixiry.sk a následne v objednávke kupujúceho.
 4. Pre veľkoobchodný nákup je potrebné zaregistrovať sa zaslaním aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra, platci DPH aj svoje IČ DPH.
 5. Predávajúci stanovuje podmienky minimálnej výšky objednávky pre maloobchodný a veľkoobchodný nákup takto:
  a/ Pri maloobchodnom nákupe je minimálna výška objednávky 16,50 € (vrátane DPH)
  b/ Pri veľkoobchodnom nákupe je minimálna výška objednávky 70 € (bez DPH)

III. Dodacie a platobné podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 15 pracovných dní od potvrdenia objednávky podľa dostupnosti tovaru na sklade alebo v závislosti od konkrétneho produktu. Vo výnimočných prípadoch môže byť doba dlhšia, vtedy o tejto skutočnosti je kupujúci včas informovaný predávajúcim.
 2. Predávajúci garantuje ceny uvedené v ponuke a to k okamihu odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci je platcom DPH.
 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorá bude uvedená pri registrácii zákazníka, resp. pri zadávaní objednávky.
 4. Tovar bude doručovaný formou zásielky na dobierku prípadne doporučenej zásielky. Dodanie tovaru sa uskutoční Slovenskou poštou, a.s., prípadne vlastnými prostriedkami predávajúceho, alebo iným spôsobom podľa vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade platby na dobierku bude kupujúcemu účtovaný manipulačný poplatok zahŕňajúci poštovné a balné vo výške 3,60 EUR (vrátane DPH). Prevzatie tovaru potvrdzuje kupujúci podpisom na sprievodnom doklade Slovenskej pošty, a.s.
 5. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar hneď po doručení. V prípade zistenia, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. Ak sa poškodenie tovaru potvrdí, kupujúci je povinný spísať záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca a informovať predávajúceho o tejto skutočnosti.
 6. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru až po zaplatení kúpnej ceny v plnej výške.
 7. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi v uvedených lehotách:
  a/ platbou vopred v termíne uvedenom na faktúre- jednorazovým bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený na vystavenej faktúre
  b/ dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. – za objednaný tovar sa platí v hotovosti pri preberaní zásielky
  c/ v hotovosti u predávajúceho alebo kupujúceho pri prevzatí tovaru
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Taktiež si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, keď výrobca alebo dodávateľ prerušil alebo zastavil výrobu alebo nejakým spôsobom zapríčinil, že predávajúci nemôže splniť svoje záväzky voči kupujúcemu v rámci kúpnej zmluvy.

IV. Záruka na tovar

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, pri ktorom nebola prekročená doba minimálnej trvanlivosti.
 2. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne s popisom chyby, vady a pod., súčasne s priloženou kópiou dokladu o kúpe.
 3. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú neodborným zaobchádzaním, nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym skladovaním. Predávajúci taktiež nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku zásahu vyššej moci, živelnej pohromy a násilného poškodenia.

V. Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje kupujúceho v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám., s výnimkou spoločností, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne zrealizovanie objednávky – jedná sa predovšetkým o zasielateľské služby.
 2. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.
 3. Osobné údaje sú od kupujúceho požadované len v rozsahu nevyhnutnom na evidenciu a správne zrealizovanie objednávok kupujúceho a evidenciu v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

VI. Reklamačný poriadok

 1. Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji).
 2. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru.
 3. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu akékoľvek odchýlky medzi tovarom dodaným a tovarom uvedeným na priloženej faktúre, ktorá slúži zároveň ako Dodací list a akékoľvek vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo ich pri prehliadke zistil. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovenej lehote, zásielka sa považuje za kompletnú a právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať.
 4. Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne s priložením kópie dodacieho listu/faktúry na adrese predávajúceho. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.
 5. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.
 6. Podľa zákona č. 118/2006 má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúcemu tým vzniká nárok na vrátenie čiastky za tento tovar (čiastka zaplatená zapoštovné a balné vo vrátenej sume nie je zahrnutá). Vrátený tovar nesmie byť poškodený, použitý alebo inak znehodnotený, pričom musí byť v pôvodnom obale. Vrátený tovar kupujúci doručí poštou alebo osobne na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Súčasťou zásielky musí byť kópia dodacieho listu zásielky. Za týchto podmienok predávajúci vráti kupujúcemu čiastku zaplatenú za vrátený tovar v najkratšom možnom termíne najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na účet kupujúceho.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky.
 2. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu urovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
 3. Tieto „Obchodné podmienky“ vstupujú do platnosti dňom 11.septembra 2009.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto „Obchodných podmienok“.

V Bratislave dňa 02. septembra 2009
Odporúčame:

novinka_nefrofit

novinka-diastop

novinka-myofit

banner_facebook_fan

orgonity

forum